الزامات مقدماتی

اگر یک بدن سالم می خواهید که برای شما لذت بخش باشد باید غذاهای معمولی و متعادل میل کنید و تمرین های فیزیکی انجام دهید.

پوستتان را پرورش دهید

برای اینکه اطمینان پیدا کنید پوستتن درخشان است و با نشاط به نظر می رسید، حداقل ۲ لیتر آب در طول روز بنوشید ، به اندازه کافی بخوابید که چشم های پف آلود نداشته باشید و همنین پوستتان را به طور منظم مرطوب کنید تا پوستتان را مغزی نگه دارید.

اصلاح های نزدیک

به طور منظم اصلاح کنید تا خیلی خوب به نظر بیایید، اگر ورزش می کنید حتما ریش و سبیل خود را مرتب اصلاح کنید که هیچ مویی از جهات مختلف بیرون نزده باشد. همچنین اطمینان حاصل کنید که اصلاح کردن شما به همانی جهتی باشد که مو روئیده است و موهای صورت خود را قبل از اصلاح نرم و مرتب کنید.

از استفده از تیغ صورت تراشی اجتناب کنید، از اصلاح کننده های برقی ( ریش تراش ) استفاده کنید تا مطمئن شوید که هیچ مویی رویش درونی ندارد و احتمال شکاف و بریدگی را کاهش دهید.